HTML

Ajánlott oldalak

PostaImre.com
Szeszak.hu
LakatosPal.hu

Felmérés

Dokumentumok

Archívum

LMP szavazók részére

2010.04.04. 20:34 Nagyító

Alapvető tisztánlátáshoz szükséges hiányosságokat próbálok pótolni, az LMP-ről kialakított képet illetően. Nem a médiákhoz nyúltam, hanem a párt programjához, elemezve belőle a pozitív és negatív elképzeléseket. Elsődleges szempontként minden esetben, az ország lakossága, a nemzet, és a határon túli magyarok érdekeinek szem előtt tartásával!

Az LMP „helyzetképében” az 1989-90-es, általa "jogállami forradalomnak" nevezett alkotmányos renddel és annak közjogi szerkezetével egyetért, ill. alkalmasnak tartja egy jól működő demokratikus rendszer keretének, valamint kijelenti, hogy nem lesznek partnerek az "alkotmányos rend gyökeres megváltoztatásának"!

Az elgondolás alapjaiban hibás, mivel Magyarországon alkotmányos rendként csak az 1949. évi XX-as törvényként erőszak hatására bevezetett 1989-es MSZMP átirat szerepel, amely a demokratikus rend kialakítása szempontjából 3/4 részében hibás, diktatórikus, felületes, sérti az állampolgári jogokat, áldemokratikus és alapvető hibájaként sem alaptörvény! Képviselői ugyanolyan jól tudják, mint bárki, aki vette a fáradságot, hogy az 1944. március 19-én bejelentett, alkotmányozó nemzetgyűlés által elfogadott Alkotmány óta, Magyarországnak nincs másik, Magyarország lakossága által megszavazott alkotmánya!

Az LMP csak a hatalom ellenőrzését szolgáló eszközrendszer gyengeségét emeli ki, de ez a jogrendszer erre alkalmatlanságából fakad! Amikor a részvételi demokráciáról beszélünk, illene lehetőségrendszert is hozzákapcsolni! Nem tekinthető túlbiztosítottnak „stabilitási” szempontból a közjogi struktúra, ahogy ezt az LMP programja állítja, ha nem is létezik ez a stabilitási túlbiztosítás. Köznapi nyelven ezt bürokratikus, és hatalomirányítású biztosításnak nevezhetjük. Abban igazat kell adni, hogy: "A kormányzati hatalomnak nincsenek megfelelő ellensúlyai. A hagyományos parlamentáris ellenőrző aktusoknak (interpelláció, bizottsági meghallgatás, vizsgálóbizottság), a jogalkotási eljárási szabályok megszegésének, a mulasztásos alkotmánysértés alkotmánybírósági megállapításának, a számvevőszéki jelentéseknek nincsen érdemi következményük.", ugyanis a bolsevik jogrend szerint, egy alkotmány bírósági határozatot sem kötelesek figyelembe venni az alsóbb szintű, de nem alárendelt bíróságok!

A program elemzésekor igen sok ilyen ellenmondásra, ill. jó tervezet és hibás konklúziók összhatására derül fény. Az LMP programja tartalmaz pozitívumokat, de szándékos, vagy tájékozatlanságból származó megalkuvásokat is, amelyeket politikai szempontból nem lehet és, súlyánál fogva, nem szabad jóhiszeműen, csak tárgyilagosan kezelni!

Az ombudsmani és köztársasági elnöki intézmény "hatékony" ellenőrző szerepéhez valójában alaptörvényi jogosultságok szükséges, valamint az önkormányzati rendszernek sem ellensúlyként kell szerepelnie egy kormányzati rendszerben, mint ahogy ez a programban áll! A társadalomnak nem ellenfél viszonyokat kell felállítania érdekeltségi szinteken, mint a judeodemokráciában, hanem olyan felépítmény kell kialakítani, amelyikben ki vannak zárva az ilyen tevékenységek lehetőségei. Amíg a program helyesen jelzi a pártoligarchiák uralkodását, mégis hiányolja a megújulási készséget, amik természetükből fakadóan kizárják egymást! Alapvető hiba, hogy morálisan közelíti meg a közjót! Nincs ilyen vagy olyan morális elképzelés és ugyanúgy nincs eltérő erkölcsi normatíva lehetőség sem. Ez a megfogalmazás már erősen talmudi értékrendű! Nincs tolvaj morált és erkölcsöt képviselő, vagy képviselését engedélyező liberalizmus, és ellenfeleként normális értékrendet képviselő, mert ez a társadalom annihilációja lenne!

Helyes, nem véletlenül (nekik ez sokat jelentett eddig), "a jelenlegi népszavazási szabályozás (a kampányszabályok rendezetlensége, a relatíve magas kezdeményezői küszöb)" kifogásolása, és a "miközben helyben a szigorú érvényességi és eredményességi feltétel indokolatlanul korlátozza az állampolgári kezdeményezések lehetőségeit." meghatározás, de a probléma kezelésének módja nem az, ha ötödik kerék beépítésével akarnák stabilabbá tenni a törött tengelyű szekeret. A megosztó pártrendszer minden baj, visszaélés, okozója! Ez alakítja ki a társadalmi feszültségeket! Nem szabad jogkört adni mások megkárosítására létrehozott, vagy ilyen törvények szerint létrehozható erőszakszervezeteknek!

A kampányfinanszírozás kérdésével, a: "hiszen nem a közjó, hanem a maguknak politikai befolyást vásároló csoportok érdekeit szolgálja, és sérül a demokrácia alapgondolata, az egyenlő részvétel elve," elgondolás alapjaiban hibás! Megint csak a pártrendszer létjogosultságának erőltetése, és az ebből fakadó érdekcsoportok erőviszonyaira lyukadunk ki! A kormányzó politikai elit, pont a hatalmi befolyásán keresztül tud lépéselőnyhöz jutni, a források illegális, de nehezen ellenőrizhető lenyúlásával, anyagi, pozícióbeli, és hatalmi szinten! Ez világszerte feloldhatatlan ellentét! Lehet más a politika, de ebben a felállásban nem lehet! Természetesen egy párttól nem várható el, hogy saját létét támadja elveivel, mert akkor létre sem jöhetett volna. Sajnos ebben nem jó példát jelentenek a "nyugati demokráciák", mivel rosszabbról, vagy még rosszabbról lehet csak beszélni! Klasszikus értelemben vett demokrácia a világon, és a történelem folyamán még nem tudott létrejönni, és nem volt olyan társadalom, amelyben ez megvalósulhatott volna (az egy emberből álló társadalomban a tudathasadás megjelenéséig elméletileg lehetséges)!
A programban ismételten előforduló "demokratikus hagyományok hiánya" meghatározások, valamint a politikai kultúra és járulékos áldásainak folyamatos kivesézgetése ugyanazon kérdéskör több irányú körüljárását jelenti!

Ha valami nem jó, soha nem volt az, és nem is lehet az, hiába rakjuk tele foltokkal, az eredménye csak az, hogy eltűnik a lényeg, és a foltokra vart foltok adják azt a káoszt, ami a történelem folyamán mindig polgárháborúkba, vagy háborúkba torkollott! Ez a judeodemokrácia, de hiába hoznák fel példaként a görög (rabszolgasággal megtámogatott) „klasszikus” demokráciákat!

Az LMP demokráciára nevelési irányelvei egyet jelentenek a megosztásra és megoszthatóságra való neveléssel! Ez alapvetően hibás elgondolás! Jogtudatosságot meg eleve nem lehet várni egy megosztó rendszertől, mert önmaga állítja fel a korlátait! Innentől kezdve a "célok", "ellenőrizhetőség", az "ellensúlyok" a közjogi rendszerben, a "pártokrácia helyett alkotmányos funkciókat ellátó, újraéledő pártrendszer", a meglévő rendszer újabb foltozgatását jelentik!

Természetesen a "titokerdő kivágása" is egy újratermelődő érdekközösségi folyománya a pártokratikus rendszereknek, amit a gyom kiirtásához lehetne hasonlítani! Ha csak lekaszáljuk, nem tépjük ki tövestől, és égetjük el magostól, megújul, abból a rendszerből fog kihajtani, amit egykor jó szándék feltételezése mellet is, de létrehoztunk!
Az LMP programjában ellentmondásos a kapitalista versenyszellem, a gazdasági óriások kialakíthatósága, elfogadása mellett, a szabályozási vágy megteremtési igénye, mivel a kettő kizárja egymást! A gazdasági hatalom politikait szül, majd érdekeket sért, hogy terjeszkedhessen! Naivitás azt hinni, vagy elhitetni, hogy a gazdaság óriásai hátteret biztosítanának a maguk ellen létrehozandó korlátozó erő fenntartására!

Súlyos probléma a "globális kormányzás" támogatása és fejlesztési elképzelése! A globalizáció embertelen és nemzeteket nyomorba taszító hatásait nyögi a világ, de az LMP programalkotói nagy valószínűséggel nem olvasták el, és szinte biztosan nem értelmezték a Lisszaboni Szerződést! Nem ismerhetik az Europol, rendőrállamra jellemző szintű jogosultságait, a Lisszaboni Szerződés által, a nemzeti parlamentek és a nemzetek alkotmányai fölé helyezett EU cikkelyek tartalmát, a kiszolgáltatottság, a Szovjetunió mintájú terrorállam nemzetek felett gyakorolható hatásait! Mentségükre legyen mondva, az EU még csak most kezdi belénk, és tagországaiba mélyeszteni a Bilderberg Grouptól szennyes, vérmérgezést okozó karmait! Nem lát előre az, akinek nincs mivel, és nem gondolhatja át azt, amit a kizsákmányolói hosszú éveken keresztül terveztek ellen, ha csak nem rég jutott tudomására!

Alapvető hibája a programnak, hogy írói társadalmi és jogegyenlőség szemüvegén keresztül akarják látni az EU rendszerét, és jóhiszeműen, vagy tudatlanul, de támogatni szeretnék, figyelmen kívül hagyva a Lisszaboni Szerződés egy-és ellentétes értelmű cikkelyeit, az EU mögött meghúzódó és az EU-t háttérből irányító érdekcsoportok hatalomösszpontosító, és egyeduralomra törő akaratát! A program további "Világkormányt" és teljes körű ENSZ felügyeletet (IMF, Világbank, WTO feletti jogkörrel) tartalmazó elképzelései, már a "Cion bölcsek jegyzőkönyvei" által meghatározott irányelvek kategóriájába esnek! A globál-cionista, világromboló eszmék közérdek szintű tálalása származási helyüket is behatárolja!
Foglalkoztatási szinten az LMP programja alapvetően hibás meglátásokat tartalmaz! Nélkülözi a rablóprivatizációk figyelembevételét, a költségvetés intézményesített fosztogatását, a tevékenységi körök, munkahelyek aljas módszerekkel történő felszámolását, mint okot, és megjelöli e helyett: "A fő okok: a képzetlenség, rossz egyensúly a munkaerőpiacon, szélsőségesen szelektív iskolarendszer"-t. Nem tesz különbséget a céltudatos oktatási szint romboló politika, az idegen érdekek alapján felszámolt, és fillérekért kiárusított gazdaság miatti munkanélküliség, és a még mindig létrehozható (EU nélküli) működő, és működtethető ország között! Magyarországnak minden adottsága meg van az önálló működésre, de az erőszakos integráció érdekében mindenétől megfosztották, és a maradéktól is meg akarják fosztani!

Az oktatási rendszer esélyegyenlőségi tényezőinek ismertetése elfogadható, de a nagyvállalati rendszerek átalakulásának magyarázata már nem! A bolsevik rendszer átöröklődő nómenklatúrája, az MSZMP vagyon átmentésével megkezdhette a nagyvállalatok rablóprivatizációját saját és idegen érdekek alapján! A kialakult KKV rendszert Magyarország polgárainak önvédelmi mechanizmusa termelte ki! A külföldi tőke beáramlása mellett sohasem említik meg a kiáramló adómentes hasznot, a nyújtott tetemes állami segítséget, és az egyenleget!
Nyúlfarknyi "A mezőgazdaság foglalkozatási hatása" elemzés sommásan foglalkozik a feldolgozóipar hiányával, de ennek okaival már nem, ahogy a munkaügyi helyzet valós feltárásával sem!

Remélhetően csak elírás az "Ezen belül a legfontosabb, hogy csökkenteni kell a munkaerő felvétel kockázatát és a képzetlen munkaerő bérköltségét."! A munkaerő piacon való megfelelő szintű megjelenésnél vissza kellene kanyarodni az oktatási színvonal szándékos lerombolásához, majd a költség-hatékony újra felépítéséhez, de ezt a program nem taglalja!

A program, adózási kérdéseket is feszeget, azt állítva, hogy "Magyarország, talán sokak tévhitével ellentétben, az állami elvonások GDP-hez viszonyított arányát tekintve egyáltalán nem tűnik ki az Európai Unió országai közül. Ebből a szempontból Európában átlagosnak számítunk, az Unió átlagánál egy kicsit alacsonyabb, a régió átlagánál valamivel magasabb a magyarországi adóterhelés."!

Magyarország adórendszere az EU-ban a második legmagasabb értéken található meg (54,1%), az EU-ban egyik legalacsonyabb bér mellett, főleg, ha a minimálbér függvényében nézzük, és nem emeljük meg az átlagot Csányi, vagy Kapolyi "fizetésével"! Az már csak hab a tortán, hogy az LMP egyetért a Gurcsány-Bajnai illegitim kormányzat adópolitikájával, amiről Európa szerte bebizonyosodott, hogy hibás!
A program nyolc év alatt 1000 milliárd forinttal csökkentené a munkára nehezedő adóterheket, de írói elfelejthették, hogy három millió ember éhezik, több mint 650 ezer családra vár kilakoltatás! Nekik nincs sem nyolc, sem kettő évük, mert a következő télen éhen halnak, miközben megfagynak! Az alacsony adókulcsú munkahelyteremtés megoldaná a mindkét problémát, és bevételt is jelentene, mivel a megtakarítás is bevétel (a munkanélküli segély kiadás)!

Elérkeztünk az első olyan kérdéshez, amivel egyet lehet érteni: "Foglalkoztatási és ökológiai fordulat a mezőgazdaságban", és amiben nem köszön vissza Bokros Lajos emberidegen, profitorientált gondolkodásmódja!
A terület helyi ellátása és ennek szabályozási tervezete elfogadható lenne, ha nem ütközne a Lisszaboni Szerződés 34, 35, 67, 107, 109-es cikkelyeibe, ami ismételten ellentmondás a globalizációs és helyi szabályozás, a program által meghirdetett optimális feltételei között, mivel a nemzeti alkotmányokat felülíró szerződés tiltja a piacok, és így a multik behozatali, tőkekiviteli szabályozását is!

Az LMP romapolitikája nem csak ferdítéseket, de valótlanságokat is tartalmaz! Pl. "Egészségi állapotuk az iskolázottságuk és az ellátásokhoz való hozzáférésük miatt is rosszabb...", vagy "Az összes nem dolgozó aktív korú alig 10 százaléka roma", és a csúcs: "A többség és a roma közösségek közötti konfliktusokat és a róluk szóló közbeszédet új keretbe helyezte a Magyar Gárda fellépése, amely az állampolgárok biztonságigényének kielégítésére az önbíráskodás eszközét ajánlja."! Sokan ajánlani szokták, hogy a hasonló véleményeket hangoztatók költözzenek egy romatelepre féléves "terápiával" felérő, véleményformáló túrára! Alapjaiban fogja megváltoztatni világszemléletüket! Persze egy párt programja nem lehet rasszista, de konzekvens azért még igen! A szegénységellenes program mindezek ellenére támogatható, de figyelembe kell venni a Kádár-rendszerben elért eredmények módszertanát, lehetőleg olyan személyektől, akik látták és tapasztalták is, nem csak olvastak róla!

A roma munkaügyi helyzet állapotát viszont nem csak a diszkrimináció határozza meg! A problémák elsődleges oka az ország gazdaságának felszámolására 20 éve való törekvés!
Sajnálatos módon, az LMP programja ugyanolyan megközelítéssel foglalkozik a szegregációval, mint az SZDSZ vagy MSZP! Kiemelhetnénk a rossz probléma megközelítésből, "Az általános iskolába való belépéskor vissza kell szorítani a szociális és etnikai szelekciót." mondatot! A kirekesztés nem a fajnak, fajoknak, hanem a roma kultúrának, vagy helyesebben a kultúra hiányának szól! A magyar nép nem kirekesztő, sőt sok idegen ki is használja befogadó hozzáállását. Nincs kirekesztve a néger, vietnami, vagy kínai sem, mert ez nem bőrszín kérdése! A kirekesztésnek egyetlen oka van! A viselkedés!
Pozitívumként értékelhető a lakhatási feltételek részletes feltárása, valamint a hajléktalanok ügyének felkarolása. Szintén ilyen pozitívum a magáncsőd intézményesítésének bevezetési szándéka! Az elemzésekből kimaradt a globalizációs folyamatok figyelembe vétele, ugyanis ezek a társadalmi folyamatok nem az emberiség érdekeit szolgálják, így a program által tervezett bizonyos fokú szociális érzékenységet ellensúlyozzák, a központi irányítás globalizációt létrehozó elitjének jelenleg is tapasztalható uralmi törekvései!

Magyarul: Nem célszerű előre megelőlegezni a bizalmat egy olyan rendszer felé, amelyik eddigi tevékenysége alapján pénzalapú, és figyelmen kívül hagyja az emberi jogokat, érdekeket, de ezzel ismételten visszakanyarodunk a biankó társadalmi csekk fogalmához! Nem az emberiség van a pénzügyi oligarchiák kiszolgálásáért, hanem a kormányok feladata, hogy kiszolgálják megbízóikat, vagyis a népeiket!
A nyugdíjrendszer alapvetései figyelmen kívül hagyják a TB kaszák többszöri kifosztását, valamint a nagyarányú nyugdíjas réteg szavazatainak megvásárlását, egy számukra kedvező nyugdíjpolitikával! A program nem tér ki a szándékoltan deficites nyugdíjalap befektetésekre, de szinte mindenütt hiányolható az ok-okozati összefüggések tényleges feltárása, ami szándékosságot feltételez!

A migrációval kapcsolatban alapvetően hibás minden tagország és az EU indoklása is! Az európai társadalmaknál nem elöregedés, hanem a józan megfontolás miatt nincs a népesedés pótláshoz szükséges arányú gyermekszületés, amely gazdasági és munkaerő paci okokra vezethető vissza! A dolgozó nemzeti rétegeket kétszeresen sújtják, amikor a rosszabb gazdasági feltételek miatt nem vállal gyermeket, gondolva a felneveléséhez szükséges feltételek megteremtésére, de a bevándorlókat is neki kell eltartania, mivel többnyire tömegében képzetlenebb, szociálisan igénytelenebb, ám népesedés vonatkozásában „termékenyebb”! A példaként felhozott Svédországi bevándorlásról célszerű lenne megkérdezni Malmö lakosait, amíg a magyarországiról Izraelt! A program nem valós állapotokkal operál! Az állítás, miszerint „Magyarországon a népesség 2030-ra akár 5%-kal csökkenhet”, figyelmen kívül hagyja a tényeket, akár a roma népesség szaporodása, akár az izraeli betelepülőket illetően! Ez legfeljebb a magyarságra vonatkozóan lehet igaz!

A program által külföldi betelepülők irányában megmutatkozó „bizalmatlanság”, csak bizonyos népcsoportokat érint, melynek okai ismertek, bár nem elismertek! A program további több pontjára a Lisszaboni Szerződés határozza meg a válaszokat, viszont a „zöld fordulat” több pontjában is valótlanságokat állít!
Nem igaz: „hogy a bolygó eltartó képességének visszafordíthatatlan leépülése nélkül biztosítsuk az emberiség jelenlegi fogyasztási szintjét, körülbelül negyedével nagyobb Földre lenne szükségünk” – a népesedés növekedése a „fejlődő” országok kivételével megállt, illetve csökkenő tendenciát mutat! Európa, és a világ egy jelentős része, túltermelési válsággal küzd, ami miatt többek közt, a magyar mezőgazdaság is csak kb. 20%-os kihasználtsággal termel!
„Magyarország az éghajlatváltozás szempontjából az északi félteke átlagához képest sokkal nagyobb változásoknak lesz kitéve” – ez nem igaz! A tízezer ével ezelőtt véget ért jégkorszakot Európa népessége tudományosan bizonyítva a Kárpát-medencében vészelte át!

„A 90-es évek elején a gazdasági visszaesést az erőforrás-felhasználás és szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése kísérte. Ez azonban 90-es évek közepére megállt, és a gazdasági növekedés elindulásával együtt a trend megfordult” - ez sem igaz! Magyarország a leépített gazdasága miatt széndioxid kvótát tud eladni!
A programtervezet jólétet vizionál, miközben a valós állapotokat nem veszi figyelembe, görbe tükörben torzan mutatva azt, ami nem a valóság! Nem számol a rendkívül magas állami korrupció mértékével, melyben nem csak Európában, de világviszonylatban is az elsők közé tartozunk!

„A rendelkezésre álló korlátos gazdaságfejlesztési forrásokat nagyon céltudatosan kell felhasználni.” – fejlesztési összegek jelentős része visszaáramlik a fejlesztés finanszírozójához, egy másik része pedig, a korrupciós csatornákon folyik el, ami lehet 2/3 is!
Akár mezőgazdasági fejlesztések, akár infrastruktúra kiépítése csak a rabló elit kiiktatásával lehetséges, de a program készítői nem ismerhették az Európai Központi Bank 2010. január 25-én nyilvánosságra került tervezetét, melyben az EU tagországok gazdaságának leépítésén kívül, a nemzeti parlamentek szuverenitási jogainak drasztikus korlátozása, és a katonai irányítás bevezetése is szerepel!

„Egy jól működő gazdaság talpkövei a kiszámíthatóság, a felelős költségvetés, a gazdasági döntés-előkészítés, illetve jogalkotás átláthatósága és profizmusa, a gazdasági szereplőknek le nem kötelezett pártok, valamint a torzítatlan piac, ahol nincsenek a politika által preferált, közpénzből izmosodó szereplők. A biztos alapokat helyreállító jó kormányzás nem látványos, de Magyarországnak erre van szüksége, mert ezek az alapok rendültek meg.”

A fentiekben felsorolt hiányosságok, hibás értelmezések, valamint pozitívumok a gazdaság megfelelő működéséhez szükséges feltételrendszer nélkül esélyt sem kapnak a megmérettetésre! Valóban az alapok sérültek meg!

Az LMP programja egyáltalán nem veszi figyelembe, a Magyarországot romboló EU-s, izraeli, orosz és belföldi MSZMP-ből kitenyésztett, rabló-kapitalista érdekek tevékenységét, hatásait és célját! A program úgy fogalmaz, mintha ez egy minden országot sújtó „természetes”, magától értetődő folyamat lenne, esetleg az ország lakosságának hibájából, miközben azokkal az erőkkel kíván együttműködni, akik ide juttatták!

Nem csak „Lehet Más a Politika”, de másnak is kell lennie, mert az EU-t, az USA-t és Ausztráliát markában tartó, és világuralomra törő, globál-cionista bankárszövetség támogatása az LMP részéről, Magyarország és népének elárulása!

 

Kiegészítés, háttéranyagok (egyben válasz az első kommentre):

Az ebben a cikkben is említett dolgok csak akkor tűnhetnek hülyeségnek/rémképeknek, ha az alapokkal nincs tisztában az ember (konkrétan azokkal, amiket épp az első hsz. is említ). A cikket nem én írtam, de nem is volt szándéka az említett dolgokat külön részleteznie, de szinte mindent (legalábbis a bő alapokat) megtudhat a következő anyagokból, ha sorban megnézi őket. Ha tényleg meg szeretné érteni én nem azt kérem, hogy feltétel nélkül higgye el amit mondok – vagy amiket a következőkben lát/olvas – hanem csak hagyja meg annak az elfogadható lehetőségét, hogy ezeket esetleg a hivatalos médiából szándékosan cenzúrázzák, vagy meg sem említik (sorban ajánlott megnézni a tartalmakat):

Hogyan készül a pénz (5 részes a videó)
A Bilderberg-csoport
A Korszellem című dokumentumfilm (alap anyag)
Nagy vonalakban az „új világrendről”
Magyarország kifosztása
És ha mindezt megnézte és megértette az ember, még egy kis érdekesség

Ezeket nem én találtam ki, pénzügyi szakértők és az ügy néhány benfenntese nyilatkozta őket sőt, továbbmegyek. Ezek nem összeesküvés-elméletek (értelmetlen kifejezés), hanem ezek alapján jóformán az egész világ egyetlen összeesküvés-elmélet és annyira hihetetlen, hogy már hihető.

4 komment

Címkék: politika a választás április más lehet 11 szavazók 2010 részére lmp

A bejegyzés trackback címe:

https://koncmester.blog.hu/api/trackback/id/tr571894636

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2010.04.05. 00:06:39

Jó sokat írtál, ez tény. A probléma, hogy már az elején megvolt az ítélet is, akárcsak a Tanúban.

Ex catedra kijelentesz dolgokat, amik alapvetően meghatározzák az egész levezetést, viszont alapjuk semmi nincs. Ilyen például "az EU-t, az USA-t és Ausztráliát markában tartó, és világuralomra törő, globál-cionista bankárszövetség" rémképe. Ezt valaki rögtön felfesti, axiómaként definiálja és ebből már bármilyen hülyeséget le tud vezetni.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.05. 01:53:56

Üdvözlet iii!

Nem engedte a rendszer valamiért elküldeni a válaszom (talán a túl sok link miatt), így beillesztettem a cikk végére amit írni szerettem volna.

miről van itt nagybasz0 2010.04.06. 16:29:27

@iii: Csak egy kérdésem lenne. De őszintén ám! Te most másztál le a falvédőről?

freeetoaster 2010.04.07. 00:52:23

@iii: Javaslom még a következő olvasmányt is hogy kicsit képbe kerülj: www.zugzwanged.org/dat/nwo/money_masters/money_masters_penzurak.pdf A szöveg azért furcsa néhol mert egy több 1996-os film feliratából készült (The money masters). A film 3 órás, szinte végig csak a narrátort látni, ezért javaslom inkább ezt a szöveget olvasni. Nyugodtan nézz majd utána annak hogy az ebben szereplő amerikai elnökök és gazdasági személyek tényleg azt mondták-e a valóságban mint ami itt szerepel. (Én is kételkedtem még valamikor).
Kellemes olvasgatást és paramentes "ébredést" kívánok! :)